Omaishoidon tuki

Omaishoitaja on hoidettavan omainen tai muu hoidettavalle läheinen henkilö. Omaishoidon tuessa ei ole ikärajoja, vaan laki koskee niin vammaisen lapsen vanhempia kuin iäkästä vanhempaansakin hoitavaa. Noin puolet omaishoidon tuella hoidettavista henkilöistä on sairaita tai vammaisia puolisoita. 

Laki omaishoidon tuesta  

Lain tarkoituksena on edistää hoidettavan edun mukaisen omaishoidon toteuttamista turvaamalla riittävät sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut sekä hoidon jatkuvuus ja omaishoitajan työn tukeminen.

Omaishoitolaissa omaishoito on vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla.

Omaishoitaja on hoidettavan omainen tai muu hänelle läheinen henkilöä, joka on tehnyt omaishoitosopimuksen.

 

Omaishoidon tukea voidaan myöntää, jos:

1.Henkilö alentuneen toimintakyvyn, sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen syyn vuoksi tarvitsee kotioloissa hoitoa tai muuta huolenpitoa.

2.Hoidettavan omainen tai muu hoidettavalle läheinen henkilö on valmis vastaamaan hoidosta ja huolenpidosta tarpeellisten palveluiden avulla.

3.Hoitajan terveys ja toimintakyky vastaavat omaishoidon asettamia vaatimuksia.

 4.Omaishoito yhdessä muiden tarvittavien sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden kanssa on hoidettavan hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden kannalta riittävää.

5.Hoidettavan koti on terveydellisiltä ja muilta olosuhteiltaan siellä annettavalle hoidolle sopiva.

6.Tuen myöntämisen arvioidaan olevan hoidettavan edun mukaista

 

Omaishoidon tuen järjestämisestä vastaa se kunta, joka sosiaalihuoltolain mukaan on velvollinen järjestämään hoidettavalle sosiaalipalveluja.

 

Omaishoidon tuki sisältää

Omaishoidon tukeen sisältyy hoidettavalle:

 • omaishoito
 • hoito- ja palvelusuunnitelmassa määriteltävät sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut
 • omaishoitajan vapaan ajaksi annettavat palvelut

Omaishoidon tukeen sisältyy omaishoitajalle:

 • hoitopalkkio
 • vapaa
 • eläke- ja tapaturmavakuutus 
 • sosiaalipalvelut
   

Omaishoitajalle maksettava hoitopalkkio

Hoitopalkkio porrastetaan hoidon sitovuuden ja vaativuuden perusteella. Omaishoidon tuen alimman hoitopalkkion suuruus vuonna 2016 on 387,49 € kuukaudessa. Hoidollisesti raskaaseen siirtymävaiheeseen on mahdollista hakea omaishoidon tukea, joka on vähintään 774,98  € kuukaudessa. Esimerkiksi saattohoitotilanne tai hoidettavan toipuminen vakavasta leikkauksesta voi olla tällainen siirtymävaihe.

Hoitajan esittämän erityisen syyn perusteella hoitopalkkio voidaan sopia säädettyjä vähimmäismääriä pienemmiksi. Kunnat päättävät omaishoidon tuen palkkioluokkien lukumääristä ja kriteereistä lain sallimissa rajoissa. Perheen tulot ja varallisuus eivät vaikuta palkkion määrään. Hoitopalkkio on verotettavaa tuloa.

 

Jäsenkuntiemme maksuluokat ja myöntämiskriteerit löytyvät oheisten linkkien kautta:
Mikkeli, Hirvensalmi, Kangasniemi, Mäntyharju ja Pertunmaa

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymä

Juva

Omaishoidon tuen myöntämiskriteerit ja maksuluokat Juvalla

 

Omaishoitosopimus

Omaishoidon tuesta laaditaan hoitajan ja kunnan välillä sopimus, joka sisältää tiedot hoitopalkkion määrästä ja maksutavasta, hoitajan oikeudesta lakisääteiseen vapaaseen sekä hoitajan muiden vapaapäivien ja virkistysvapaiden järjestämisestä sekä hoitopalkkion maksamisesta hoidon keskeytyessä hoitajasta johtuvasta syystä tai hoidettavasta johtuvasta muusta kuin terveydellisestä syystä. Omaishoitosopimus laaditaan toistaiseksi ja vain erityisestä syystä määräaikaisena.

 

Omaishoitosopimuksen tulee sisältää tiedot ainakin:

 • hoitopalkkion määrästä ja maksutavasta
 • omaishoitajan oikeudesta vapaapäiviin
 • vapaan järjestämisestä
 • määräaikaisen sopimuksen kestosta sekä
 • hoitopalkkion maksamisesta hoidon keskeytyessä hoitajasta johtuvasta syystä tai hoidettavasta johtuvasta muusta kuin terveydellisestä syystä.

On tärkeää, että edelliset tiedot kirjataan sopimukseen tarkasti ja yksityiskohtaisesti.

Omaishoitosopimuksen lisäksi omaishoitoperheen kanssa laaditaan hoito- ja palvelusuunnitelma. Lisätietoa omaishoidon hoito- ja palvelusuunnitelman laadinnasta.

 

Omaishoitosopimuksen tehneen omaishoitajan oikeus vapaapäiviin


Kaikilla omaishoitosopimuksen tehneillä omaishoitajilla on oikeus vähintään kahteen vuorokauteen vapaata kalenterikuukautta kohti 1.7.2016 alkaen. Omaishoitajilla, jotka ovat sidottuja hoitoon yhtäjaksoisesti tai vähäisin keskeytyksin ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti päivittäin, oikeus vapaaseen on jatkossakin vähintään kolme vuorokautta kalenterikuukautta kohti. Kunta ja omaishoitaja voivat sopia, että omaishoitaja pitää vapaansa useampana alle vuorokauden pituisena jaksona.

Lakisääteisen vapaan lisäksi kunta voi myöntää omaishoitajalle myös enemmän vapaata ja alle vuorokauden mittaisia virkistysvapaita. Omaishoitajan lakisääteisen vapaan ajaksi järjestettävistä palveluista hoidettavalle voi tulla maksettavaksi enintään 11,50 euroa päivältä (vuonna 2016). Maksua ei lasketa mukaan terveydenhuollon asiakasmaksujen maksukattoon.

Omaishoitajan vapaapäivät voidaan järjestää myös toimeksiantosopimuksella.

 

Omaishoitajan eläketurva

Omaishoitajan eläketurvasta säädetään kunnallisessa eläkelaissa. Omaishoidon hoitopalkkio kartuttaa eläkettä, jos omaishoitaja on sopimusta tehdessään alle 68-vuotias. Tämä koskee vuonna 1940 ja sen jälkeen syntyneitä henkilöitä. Tarkempia tietoja ennen vuotta 1940 syntyneiden eläkkeistä sekä muista omaishoitajan eläkettä koskevista kysymyksistä saa Kuntien eläkevakuutuksen neuvonnasta, puh. 020 614 2837. Kunnan on otettava tapaturmavakuutuslain (608/1948) 57 §:n 1 momentin mukainen vakuutus hoitajalle.

OMAISHOIDON TUKI PÄHKINÄNKUORESSA

- Sitovaa ja vaativaa hoitotyötä hoidettavan kotona tekevä henkilö voi hakea omaishoidon tukea
-
Omaishoidon tuen järjestämisestä vastaa hoidettavan kotikunta
- Omaishoidon tuesta tehdään sopimus kunnan ja omaishoitajan välille
- Omaishoitosopimukseen liittyy aina hoito- ja palvelusuunnitelma

- Omaishoito on kokonaisuus, johon kuuluvat hoidettavalle annettavat tarvittavat palvelut sekä omaishoitajalle maksettava hoitopalkkio, vapaa ja omaishoitoa tukevat palvelut.
- Alin hoitopalkkio on vähintään 387,49 euroa kuukaudessa (v.2016).
- Lyhytaikaisessa, raskaassa omaishoitotilanteessa palkkio on vähintään 
774,98 euroa kuukaudessa (v.2016).
- Omaishoitajalle kertyy pääsääntöisesti eläkettä

- Omaishoitajalla oikeus lakisääteiseen vapaaseen.
Kunnan on huolehdittava hoidettavan hoidosta omaishoitajan vapaan aikana.