Omaishoito ESSOTE:ssa

Omaishoidon tuki

Omaishoidon tuki on yksi kotihoidon tukimuodoista ja sillä tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu vanhusta, vammaista tai sairasta kotona hoitavalle maksetusta hoitopalkkiosta sekä hoidettavalle annetuista ja muista omaishoitoa tukevista palveluista. Se on määrärahasidonnainen, harkinnanvarainen etuus, jonka myöntämisperusteet lautakunta vahvistaa.

Omaishoitajana voi toimia hoidettavan omainen tai läheinen, täysi-ikäinen henkilö. Omaishoidon tuki on veronalaista tukea, ja siitä kertyy alle 68-vuotiaalle eläkettä.

 

Kunta voi myöntää omaishoidon tukea, jos:

  • henkilö alentuneen toimintakyvyn, sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen syyn vuoksi tarvitsee kotioloissa hoitoa tai muuta huolenpitoa;
  • hoidettavan omainen tai muu hoidettavalle läheinen henkilö on valmis vastaamaan hoidosta ja huolenpidosta tarpeellisten palveluiden avulla;
  • hoitajan terveys ja toimintakyky vastaavat omaishoidon asettamia vaatimuksia;
  • omaishoito yhdessä muiden tarvittavien sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden kanssa on hoidettavan hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden kannalta riittävää;
  • hoidettavan koti on terveydellisiltä ja muilta olosuhteiltaan siellä annettavalle hoidolle sopiva; ja
  • tuen myöntämisen arvioidaan olevan hoidettavan edun mukaista.

Omaishoidon tuella tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu hoidettavalle annettavista tarvittavista palveluista sekä omaishoitajalle kohdistetuista hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista. Hoitajan esittämästä syystä omaishoidon tukea voidaan myöntää omaishoidon kriteerit täyttävälle asiakkaalle myös pelkästään maksuttomina sosiaali- ja terveyspalveluina.

 

Omaishoidon tuen maksuluokat ja myöntämiskriteerit ESSOTE:ssa 2017

1.) 408,66 €/kk Hoidettava tarvitsee pääsääntöisesti ympärivuorokautista hoitoa ja huolenpitoa. Arvioinnissa käytetään asiakkaan tilanteeseen soveltuvia arviointimenetelmiä. RaVa 2,3 -2,9. MMSE 18-22 / 30

2.) 510,65 €/kk  Hoidettava tarvitsee jatkuvaa ympärivuorokautista hoitoa
ja huolenpitoa. Hoito on pääsääntöisesti kokopäiväistä ja kokoaikaista. Hoidettava voi olla omaishoitajan jaksamista tukevissa palveluissa. Arvioinnissa käytetään asiakkaan tilan-teeseen soveltuvia arviointimenetelmiä. RaVa 3,0 -3,6. MMSE 13-17 / 30.

3. a)  682,14 €/kk  Hoidettava tarvitsee jatkuvaa ympärivuorokautista hoitoa
ja huolenpitoa. Hoidon sitovuus on verrattavissa hoitoon tehostetussa palveluasumisen yksikössä tai vastaavassa. Maksetaan esimerkiksi silloin, kun hoidettava siirtyy esim. tehostetusta palveluasumisesta kotihoitoon tai
omaishoitaja hoitotyön vuoksi ja ympärivuorokautisiin palveluihin sijoittumisen välttämiseksi jää pois ansiotyöstä ja/tai ei voi olla hoitotyön vuoksi työmarkkinoiden käytettävissä. Arvioinnissa käytetään asiakkaan tilanteeseen soveltuvia arviointimenetelmiä. RaVa 3,7-4,0. MMSE 12 tai vähemmän / 30.

3. b) 847,01 €/kk  Hoidollisesti raskaassa lain tarkoittamassa siirtymävaiheessa, esimerkiksi saattohoitovaiheessa. Arvioinnissa käytetään asiakkaan tilanteeseen soveltuvia arviointimenetelmiä. RaVa 3,7 – 4,0, MMSE 12 tai vähemmän / 30

 

Omaishoidon tuen hakeminen

Omaishoidon tukea haetaan kirjallisella lomakkeella.

Päätöksenteon tukena ESSOTE:n alueella käytetään yksilökohtaista harkintaa sekä toimintakyvyn arviointimenetelmiä, silloin kun ne ovat tarkoituksenmukaisia. Aikuisten ja vanhusten osalta tuen myöntämisen suuntaa antavana kriteerinä on RAVA – toimintakykyindeksi, MMSE -indeksi sekä kotihoidon terveydenhoitajan tai sairaanhoitajan ja ikääntyneiden palveluohjaajan tekemä kokonaisvaltainen toimintakykyarvio.

Kehitysvammaisten ja vaikeavammaisten osalta omaishoidontuesta selvitystyön tekee vammaispalvelun erityistyöntekijät ja/tai kehitysvammahuollon palveluohjaajat tai vastaavat viranhaltijat kunnissa. Arvioinnissa huomioidaan henkilön ikätasoa vastaava päivittäisen hoivan, huolenpidon, ohjauksen, valvonnan tarve ja hoidon sitovuutta. Lisäksi arvioidaan liikuntakykyä, kommunikaatiotaitoja sekä hoitotoimenpiteiden tarvetta. Päätöksenteon tukena käytetään lääkärinlausuntoa, muita hoitoisuuteen liittyviä lausuntoja sekä moniammatillista arviointityötä.

 

YHTEYSTIEDOT
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän
vanhus- ja vammaispalvelut

Omaishoito

Porrassalmenkatu 21, 2.krs (Omatori), 50100 Mikkeli

Kotihoidonohjaaja Lea Makkula

puh. 015 194 4016, 044 794 4016, sähköposti: lea.makkula(at)essote.fi

Palveluohjaaja Sari Kemppainen

puh. 050 311 7136

sähköposti: sari.kemppainen(at)essote.fi

Palveluohjaaja Jarmo Kaipainen

puh. 044 351 6683

sähköposti: jarmo.kaipainen(at)essote.fi

 

Hirvensalmi

Kotihoidonohjaaja Leena Torniainen Leena, puh. 050 564 0565

 

Puumala

Tina Aalto
puh. 050 591 7286

 

Kangasniemi

Ulla Riikonen, kotihoidon ohjaaja, puh. 040 731 6918

 

Mäntyharju

Palveluohjaaja Tuula Rauvola-Karjalainen p. 044 7707 341

 

Juva

p. 040 709 4285

 

Pertunmaa

Johtava hoitaja Maija Loponen, puh. 050 389 5558