Uutiset ja kannanotot

Kansallisen omaishoidon kehittämisohjelman työryhmä on jättänyt loppuraporttinsa 19.3. peruspalveluministerille

 

Linkki STM:n sivustolle, jossa raportti on luettavissa kokonaisuudessaan. 

 

Eri puolilla Suomea asuvien omaishoitajien ja heidän hoidettaviensa yhdenvertaisuutta halutaan lisätä. Hoitoa tarvitsevalla henkilöllä olisi aina oikeus sopimusomaishoitoon, jos sen edellytykset täyttyvät. Vastaavasti hoitopalkkion kriteerit täyttävä omaishoitaja saisi subjektiivisen oikeuden hoitopalkkioon ja vapaaseen. Omaishoitosopimus tehtäisiin kunnan ja omaishoitajan välillä.

Näin esittää työryhmä, joka luovutti ehdotuksensa kansallisesta omaishoidon kehittämisohjelmasta peruspalveluministeri Susanna Huoviselle keskiviikkona 19. maaliskuuta. Ohjelmassa määritellään omaishoidon tavoitteet ja toimenpiteet vuosille 2014-2020, ja se kattaa toimeksiantosopimukseen perustuvan omaishoidon (ns. sopimusomaishoidon) sekä muun omaishoidon.

Työryhmä esittää myös uutta lakia sopimusomaishoidosta. Lakiin kirjattaisiin muun muassa säännökset palkkioista sekä sopimusomaishoidon edellytyksistä, kuten sitovasta ja vaativasta hoidon tarpeesta sekä omaisen soveltuvuudesta ja halukkuudesta omaishoitajaksi. Hoidon vaativuuden ja sitovuuden mukaan määräytyviä hoitopalkkioluokkia olisi kolme: 500, 700 ja 1 100 euroa kuukaudessa (vuoden 2013 tasossa). Määrää tarkistettaisiin vuosittain palkkakertoimella.

Myös muuta hoito- ja palvelusuunnitelmaan kirjattua omaishoitoa on tuettava. Uudella sosiaalihuoltolailla on tarkoitus lisätä tukea niille omaishoitajille, jotka hoitavat omaistaan ilman omaishoitosopimusta. Tällä tuella tarkoitetaan esimerkiksi tarpeenmukaista kotipalvelua, ohjausta ja neuvontaa.

Järjestämisvaihtoehtoja on kaksi: vahvennettu kuntamalli ja Kelan rahoitusmalli
Työryhmä ehdottaa sopimusomaishoidon järjestämiseen ja rahoittamiseen kahta vaihtoehtoista mallia: vahvennettua kuntamallia ja Kelan rahoitusmallia. Kummassakin mallissa omaishoitosopimus tehtäisiin kunnan ja omaishoitajan välillä. Muutos nykytilaan olisi se, että kriteerit täyttävillä hoidettavilla olisi oikeus sopimusomaishoitoon ja sopimusomaishoitajilla hoitopalkkioon ja vapaaseen.
 

Kirjelmä kaupungin hallitukselle budjettikäsittelyä varten

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta on yksimielisesti esittänyt 500 000 €:n määrärahalisäystä vuoden 2014 omaishoidon tuen määrärahoihin.  Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry:n edustajina olemme huolissamme saamastamme tiedosta, että virkamiehet esittävät kyseisen korotuksen poistamista.

LUE KANNANOTTO KOKONAISUUDESSAAN TÄSTÄ!

 

 

 

 

Omaishoito -osaaminen ja omaishoitajien huomioiminen osaksi sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten peruskoulutusta

 

Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry on osallistunut yhdessä Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry:n. SuPer:n, Lakeuden Omaishoitajien, Kelan, Talentian, Sosiaalialan työnantajat ry:n sekä Pirkanmaan yksityinen sosiaali- ja terveysalan henkilöstö JHL ry:n kanssa kirjelmän laatimiseen, jossa halutaan nostaa esille ammattilaisten tiedon merkitys omaishoitajien tunnistamisessa ja tukemisessa. Kirjelmä on lähtenyt Kansalliselle omaishoidon kehittämistyöryhmälle sekä tutkintotoimikuntiin.

 

Lue kirjelmä tästä

KIRJELMÄ KAUPUNGINHALLITUKSELLE JA -VALTUUSTOLLE VUODEN 2014 BUDJETIN LAADINTAA VARTEN

 

Alkukesästä yhdistys sai useita huolestuneita yhteydenottoja mikkeliläisiltä omaishoitajilta, jotka olivat saaneet hylkäävän päätöksen omaishoidon tukihakemukseen. Pyysimme kaupungin omaishoidon tuesta vastaavia viranhaltijoita neuvotteluun ja saimme kuulla määrärahojen olevan loppumassa tältä vuodelta. Näin ollen uusia myönteisiä päätöksiä tälle vuodelle ei voitane tehdä. Yhdistyksemme hallitus on ottanut kantaa asiaan lähettämällä kirjelmän kaupunginvaltuustolle, kaupungin hallitukselle ja sosiaali- ja terveyslautakunnalle sekä johtaville viranhaltijoille. Odottelemme vastauksia.

 

Voit lukea kirjelmän tästä

Kevätkokouksessamme 17.4.2013

Riitta Lappi Diakista kertoi perhehoidon mahdollisuuksista omaishoitoperheiden tukena. Mikkelissä ja Pieksämäellä on nyt koulutettu muutamia perhehoitajia, joten toivottavasti perhekoteja ikääntyneiden ja vaikeavammaisten tilapäishoidon järjestämiseksi tuli pian myös tänne seudulle.

 

Kurkatkaapa oheinen diasarja sekä video!

Minäkö omaishoitaja -kirjoitus Viikkosissa 21.11.2012

 

 

Mielipidekirjoitus Länsi-Savossa 14.9.2012

 

PDF-tiedostoAvoin kysymys Länsi-Savoon 092012.pdf (5 kB)
Avoin kysymys Länsi-Savon lukijat palstalle

Omaishoitajat vierailivat eduskunnassa 2.5.2012

 

Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset sekä Pieksämäen seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry tekivät yhteisen vierailun eduskuntaan. Samalla kertaa vierailimme myös Urho Kekkosen kodissa Tamminiemessä.

Omaishoitajia vastaanottamassa eduskunnassa olivat Anneli Kiljunen sekä Pauliina Viitamies. Omaishoitajat saivat keskustella heidän arkeaan koskettavista asioista ja kansanedustajat kertoivat tuoreimpia kuulumisia valtakunnallisista linjauksista omaishoidon saralla.

Jätimme kansanedustajille aloitteen terveydenhuollon ammattihenkilöstön ja potilaan omaisten yhteistyön lisäämisestä sekä kannanoton työn ja omaishoidon yhteensovittamisesta.

Aloite sekä kannanotto alla erillisenä tiedostona.

 

Mikkelin seudun ja Pieksämäen seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry:n retkiporukka eduskuntatalon portailla
Eduskunnassa meidät vastaanotti Anneli Kiljunen sekä Pauliina Viitamies
Omaisjärjestöjen teltta torilla
Mikkelin Lausujat lausuivat runoja omaishoitajille

Omaisjärjestöt torilla 12.5.2012

 

Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry, Mikkelin seudun Muisti ry, SPR:n omaishoitajien tukitoiminta sekä Omaiset mielenterveystyän tukena Itä-Suomi ry jalkautuivat torille kuulemaan omaishoitajien toiveita järjestösektorille.

Tuulisesta ja sateisesta säästä huolimatta paikan päällä kävi väkeä tasaisesti. Teltassa omaishoitajat saivat Kukkakauppa Saran lahjoittaman kukan sekä kuulivat Mikkelin Lausujien upeata runonlausuntaa.

 

 

 

 

 

Tunnistatko omaishoitajan? -tempauksen järjestäjinä:

Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry:n Valot - ja Lamppu -hankkeet, Estery sekä Mikkelin kaupunki.

 

Tuokiokuvia omaishoitotilanteista esittivät näyttelijät omaishoitajien näytelmäryhmä Virtapiiristä, Remppateatterista ja Revyyteatterista. Mukana näytelmissä oli myös vapaaehtoistyöntekijöitämme.

 

Lämmin kiitos kaikille mukana olleille, niin järjestelyihin osallistuneille kuin katsojillekin!