Tietoa omaishoidosta

Selvitysten mukaan noin miljoona suomalaista auttaa säännöllisesti läheistään. Suomessa arvioidaan olevan noin 350 000 omaishoitotilannetta, joista 60 000 on ympärivuorokautisesti sitovaa ja vaativaa omaishoitotyötä.  Vain pieni osa kaikista omaishoitotilanteista on lakisääteisen omaishoidon tuen piirissä. 

Etelä-Savon hyvinvointialueella on omaishoidon tuen sopimuksia 1640 (4/2023).

Omaishoito lukuina: Pääasiallisia auttajia 350 000. Sopimusomaishoitajia 47 500, joista 70% on naisia. 80% hoivasta on läheisten vastuulla.

Omaishoitotilanteita on erilaisia

Omaishoito perustuu aina ihmissuhteeseen, joka on ollut olemassa jo ennen omaishoitosuhteen syntymistä. Se ei aina edellytä samassa taloudessa asumista. 
Omaishoidon alkamiseen liittyy aina elämänmuutos, jonka perheenjäsenen sairastuminen, vammautuminen tai ikääntyminen aiheuttaa. Muutos voi tapahtua äkillisesti tapaturman tai sairauskohtauksen seurauksena tai erityistä tukea tarvitsevan lapsen synnyttyä perheeseen. Hoitotilanne voi myös kehittyä hitaasti läheisen avuntarpeen lisääntyessä.

Läheisen hoivaan ja huolenpitoon voi osallistua myös useita henkilöitä, jolloin vastuu läheisen hoidosta jakautuu useammalle kuin yhdelle. Omaishoidon tukea maksetaan hoidettavan läheisen kotikunnasta yhdelle nimetylle henkilölle.

Tilastojen mukaan omaishoitajista yli puolet (58%) on 65-vuotta täyttäneitä tai sen ylittäneitä. 70% kaikista sopimusomaishoitajista on naisia. Eläkkeellä omaishoitajista on 60% ja työssäkäyviä 17%.

Omaishoitajista puolisoaan hoitaa 60%, vanhempaansa 21% ja lastaan 14%. 

Meidät löydät: Omatori, Porrassalmenkatu 21, 2. kerros (hissi), 50100 Mikkeli | puh. 044 944 8493