Tuet ja etuudet

Jotta omaisten ei tarvitse kantaa vastuuta yksin, tarvitaan omaishoitoperheissä usein monenlaisia palveluja ja erilaista tukea. Tuen oikea-aikaisuus ja tarpeiden huomioiminen ovat ensiarvoisen tärkeitä perheiden pärjäämisen kannalta. Perheen taloutta rasittavat mahdollisesti toisen puolison työstä poisjääminen, terveydenhuollon maksut, taksikyydit, lääkekulut sekä kuntoutus.

Omaishoitoperheen arkeen voi kuulua monia eri toimijoita, kuten esimerkiksi kotihoito, kela, kuntoutus, apteekki ja omaishoidon palveluohjaaja.

Omaishoitajien ja pitkäaikaissairaiden/vammaisten/erityistä tukea tarvitsevien läheisten tilanteet ja tarpeet vaihtelevat suuresti. Tukitoimien tulee olla räätälöityjä kunkin omaishoitoperheen mukaisesti. Pienen lapsen ja koululaisen omaishoitoperhe tarvitsee erilaisia palveluja kuin ikääntynyt perhe. Työssäkäyvän omaishoitajan tukeminen mahdollistuu esim. työajanjoustojen ja kotiin järjestettävien palvelujen turvin.

Omaishoito tarvitsee tuekseen vähintään viisi tukipilaria:

• tuki ja palvelut hoidettavalle läheiselle
• hoidon onnistumiseksi tarvittavat hoitotarvikkeet, apuvälineet ja asunnon muutostyöt
• riittävä taloudellinen tuki ja tukipalvelut omaishoitajalle
• omaishoitajan henkinen tuki ja vapaiden järjestyminen
• omaishoitajan valmennus ja koulutus tehtäväänsä

Lisätietoa voit lukea Omaishoitajaliiton tukea omaishoitotilanteisiin -sivulta.

Meidät löydät: Omatori, Porrassalmenkatu 21, 2. kerros (hissi), 50100 Mikkeli | puh. 044 944 8493